Đăng ký
DAMBAO.NET - Quảng cáo, giới thiệu, mua bán sản phẩm

English for Kids - Bai 1

tháng 6 21, 2014 by
English for Kids - Bai 1
1. Từ Hello có nghĩa là gì?
2. Từ công chúa trong tiếng anh được viết như thế nào?
3. Từ she's có nghĩa là gì?
4. Từ little có nghĩa là gì?
5. She's...... princess.